Site Loader

Zamówienia publiczne IT to forma umowy, która jest odpłatna i zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Wykonawca jest podmiotem, który oferuje zleceniodawcy jakąś usługę, np. roboty budowlane, usługi albo dostawę, która musi być wynagrodzona. Zamówienia publiczne IT są rodzajem przetargów i cechuje je znaczny formalizm. Polega to na tym, że każdy etap postępowania o zamówienia publiczne IT, od wystawienia ogłoszenia, aż po podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, jest regulowane przez prawo.

Czego dotyczą zamówienia publiczne IT?

Zamówienia te dotyczą głównie spraw, które wiążą się z zakupem, serwisowaniem lub rozbudową sprzętu informatycznego. Większe firmy, przy składaniu zamówienia, muszą przedstawić czytelne warunki. Zamówienia publiczne IT urządza się przeważnie dla dużych inwestycji, takich jak zakup dużej ilości sprzętu komputerowego, wdrożenie oprogramowania standardowego, konserwację lub wymianę infrastruktury, stworzenie nowego oprogramowania, które będzie dostosowane do konkretnej firmy, a także serwis informatyczny oprogramowania i sprzętu.

Główne zasady zamówień publicznych

Zamówienia publiczne IT to forma umowy, która jest odpłatna i zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Najważniejszą zasada jest zasada uczciwej konkurencji. Od zamawiającego wymaga się przeprowadzenia postępowania w sposób zgodny z prawem. Powinno się uwzględnić dobre obyczaje oraz interes innych klientów, a także zapewnić dostęp grupom wykonawców. Kolejną zasada jest zasada równości, która polega na tym, że zamawiający nie może ani wyróżniać, ani dyskryminować żadnego z podmiotów, który przystępuje do przetargu. Obowiązuje także zasada bezstronności i obiektywizmu, która zakazuje uczestniczenia w postępowaniu osób, którzy związani są z wykonawcą.

Kolejna zasada to efektywność, która wymaga wyboru oferty, która jest najkorzystniejsza ekonomicznie i uwzględnia koszty, jakość wykonanej usługi oraz jej znaczenie dla środowiska i społeczeństwa. Zamówienia publiczne powinny być jawne, a to oznacza, że wszystkie informacje i dokumenty z postepowania powinny być powszechnie dostępne.

Zasada przejrzystości mówi, aby wszystkie aspekty zamówienia publicznego zawierały jasne reguły, które można zweryfikować w każdej chwili. Ostatnią zasadą, która obowiązuje przy składaniu zamówień publicznych IT i innych jest to, że musi być ono przeprowadzone pisemnie i w języku polskim. Mogą być jednak wyjątki, które ściśle określa ustawa.

Wykonawcy przysługują określone środki ochrony prawnej, które obowiązują w przypadku, kiedy dojdzie do naruszenia którejkolwiek z tych zasad.

 

Bogdan